Terms of Use

Trang web bietthungoctrai.vn là một trang web cho phép người dùng tạo và chia sẻ thông tin du lịch. Chúng tôi muốn cung cấp một trang web dễ dàng sử dụng và an toàn để giúp người dùng tìm kiếm về chủ đề du lịch

Dành cho người mua từ 13 tuổi trở lên:

Trang web bietthungoctrai.vn chỉ dành cho người mua từ 13 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 13 tuổi, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập trang web này.

Từ chối trách nhiệm:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được đăng trên trang web bietthungoctrai.vn. Nội dung được cung cấp bởi người dùng và chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được đăng trên trang web này.

Thông tin trên trang web:

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin trên trang web bietthungoctrai.vn “như là” và không đảm bảo tính chính xác hoặc hoàn thiện của thông tin này. Chúng tôi cũng có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên trang web mà không cần thông báo trước.

Sử dụng trang web bị cấm:

Bất kỳ hành vi sử dụng trang web bietthungoctrai.vn mà vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật hoặc điều khoản sử dụng này sẽ bị cấm. Điều này bao gồm việc sử dụng trang web để tải về hoặc tải lên bất kỳ nội dung vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật.

Nội dung tài liệu cung cấp:

Bất kỳ tài liệu nào mà bạn tạo ra hoặc tải lên trên trang web bietthungoctrai.vn phải tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền và pháp luật. Bạn phải cung cấp tất cả các quyền và sự cho phép cần thiết để chúng tôi có thể sử dụng và cho phép người dùng khác sử dụng tài liệu đó.

Tranh chấp:

Nếu bất kỳ bên thứ ba nào cho rằng tài liệu của họ đã bị vi phạm bản quyền trên trang web bietthungoctrai.vn, họ có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài liệu đó hoặc bảo vệ quyền của họ theo các quy định của DMCA.

Thanh toán đầy đủ:

Nếu bạn sử dụng trang web bietthungoctrai.vn để mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, bạn phải thanh toán cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó một cách đầy đủ và chính xác theo các quy định của trang web. Nếu bạn không thanh toán hoặc thanh toán sai, chúng tôi có thể từ chối cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó cho bạn.

quyền hạn và nghĩa vụ:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn gặp phải trong quá trình sử dụng trang web bietthungoctrai.vn hoặc khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ trang web. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào trong nội dung của trang web hoặc trong bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn mua từ trang web.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Bằng cách sử dụng trang web bietthungoctrai.vn, bạn đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn gặp phải trong quá trình sử dụng hoặc khi mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ trang web.

Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến việc sử dụng trang web, việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ trang web, hoặc bất kỳ sai sót hoặc lỗi nào trong nội dung của trang web hoặc trong bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn mua từ trang web.

chính sách bồi thường

Trong trường hợp bạn gặp phải bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng trang web bietthungoctrai.vn hoặc việc mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào từ trang web, bạn phải bồi thường chúng tôi cho mọi chi phí, khoản phí và chi phí pháp lý liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại đó.

An toàn theo DMCA:

Chúng tôi tuân thủ các quy định của Digital Millennium Copyright Act (DMCA) và có thể xử lý các khiếu nại bản quyền theo quy định của DMCA. Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web bietthungoctrai.vn vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi một thông báo vi phạm bản quyền theo quy định của DMCA. Thông báo này phải bao gồm các thông tin sau:

Tên của người bảo vệ bản quyền và địa chỉ liên lạc của họ.

Mô tả chi tiết về tài liệu vi phạm bản quyền.

Địa chỉ của tài liệu vi phạm bản quyền trên trang web bietthungoctrai.vn.

Xác nhận rằng bạn tin rằng sử dụng tài liệu đó là vi phạm bản quyền.

Xác nhận của bạn rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là người bảo vệ bản quyền hoặc được uỷ quyền bởi người bảo vệ bản quyền để thực hiện việc này.

Sau khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền từ bạn, chúng tôi sẽ xem xét và có thể xóa hoặc ngừng cung cấp truy cập đến tài liệu vi phạm bản quyền.

Tổng kết:

Với Điều khoản sử dụng này, chúng tôi muốn đảm bảo rằng trang web bietthungoctrai.vn là một nơi an toàn và tin cậy để

Back to top button